| |

СЗО иска да направи манипулирането на общественото мнение задължително за правителствата

Управителният орган на СЗО подписа проект на резолюция относно използването на поведенческите науки в здравната политика. В брошура, издадена от фондация „Рокфелер“, ясно се посочва за какво всъщност става дума: за широкомащабно манипулиране на общественото мнение в интерес на един световен орган, който вярва, че притежава научната истина.

Изпълнителният съвет на Световната здравна организация (СЗО) на заседание, приключило на 7 февруари, прие препоръка към Световната здравна асамблея, която ще се събере в края на май, да приеме резолюция със заглавие „Поведенческите науки за по-добро здраве“ Основата е проект за резолюция, представен от САЩ заедно с още единадесет държави, предимно от Азия.

Текстът на предложената резолюция гласи (в откъси):

„76-ата Световна здравна асамблея,

  • Като признава, че (…) интервенциите за промяна на поведението или на отделните хора по отношение на собственото им здраве, или на служителите в здравните служби и здравните специалисти изискват всеобхватен и интердисциплинарен подход, който включва, но не се ограничава до антропология, комуникации, икономика, неврология, психология и социология;
  • Изразява загриженост относно въздействието на дезинформацията и дезинформацията, свързани със здравето, върху поведението, включително по време на пандемията COVID-19;

ПРИЗОВАВА държавите членки (…)

  • да разработят и разпределят устойчиви човешки и финансови ресурси за изграждане или укрепване на техническия капацитет за използване на поведенческите науки в общественото здраве;
  • да създадат функции или звена по поведенчески науки за генериране, споделяне и превеждане на доказателства, които да послужат за основа на национална стратегия, ако е необходимо;

ЗАДЪЛЖАВА генералния директор да,

  • да включи подходите на поведенческите науки в работата на Организацията и да се застъпи за необходимите структурни съображения, включително, ако е необходимо, за екипи, звена или функции в областта на поведенческите науки, както и за отпускане на достатъчно финансиране и човешки ресурси;
  • да подкрепя държавите-членки, по тяхно искане, при разработването или укрепването на функция(и) или звено(я) по поведенчески науки;
  • да оценява, в рамките на наличните ресурси, въз основа на предварително искане от страна на съответната(ите) държава(и)-членка(и), инициативите в областта на поведенческите науки, като политики, интервенции, програми и изследвания, и да споделя резултатите от тези оценки;
  • да предоставя техническа помощ, свързана с поведенческите науки, нормативни насоки, изграждане на капацитет и споделяне на знания на държавите-членки по тяхно искане, включително чрез Академията на СЗО;
  • да събира и разпространява доказателства за подобрени резултати в резултат на прилагането на поведенческите науки в общественото здраве
  • да разработва насоки, включително чрез прилагане на поведенчески науки, които да са насочени към приоритетите в областта на общественото здраве, включително колебанията относно ваксините, както и към дезинформацията и дезинформацията, които са в противоречие с доказателствата, основани на общественото здраве.“

Де факто, тези подходи на поведенческите науки и онези, които ги прилагат, ще идват в преобладаващата си част от най-добрите университети в САЩ и ще се финансират от големи фондации, свързани с корпорации, като фондация „Гейтс“, фондация „Рокфелер“ и Wellcome Trust.

Като цяло резолюцията може да изглежда добронамерена и безобидна за обикновените получатели. Въпреки това всеки, който се е вгледал по-внимателно в СЗО, ще се сети за съобщения като „Ние притежаваме науката“ или за съвсем наскоро обявената цел за „ваксиниране“ на не по-малко от 100% от хората над 60 години и здравните работници срещу Ковида, за демонизирането на скептиците на ваксината срещу Ковида във видеоклип на СЗО или за наблюдението на глобалните социални медии от страна на СЗО в стил NSA (Агенция за национална сигурност на САЩ), и следователно ще чете с малко повече подозрение.

Опитът показва, че насоките на СЗО и публичната оценка на действията на правителството, които ще се издават само „при поискване“, няма да бъдат толкова доброволни и необвързващи, колкото се предполага, че изглеждат, особено за по-бедните страни, които зависят от дарения от фондации, международни организации и по-богати правителства.

Забелязва се също така, че СЗО трябва да предоставя информация само за „подобрените“ резултати чрез прилагане на поведенческата наука, но не и за възможните отрицателни последици. Авторите на резолюцията искат да създадат впечатлението, че такива отрицателни последици или етични проблеми не могат да съществуват, ако поведенческата наука се използва за въздействие или манипулиране на хората в полза на поведение, желано от дадена агенция или правителство.

Похвала от Фондация Рокфелер

И тук се намесва фондация „Рокфелер“, която за щастие изяснява за какво става въпрос. В туитър те благодарят на Борда на директорите на СЗО за това, че е приел резолюцията, като същевременно представят програмата „Меркурий“, която финансират заедно с фондация „Гейтс“.

Дали тази похвала за СЗО означава, че фондацията е участвала в написването на проекторезолюцията, не знаем.

Проектът „Меркурий“

Проектът „Меркурий“ е на стойност 25 милиона долара. С такъв бюджет може да се финансира доста поведенческа наука. На уебстраницата на проекта се посочва:

„Проектът „Меркурий“ е консорциум от учени и практици в областта на социалните и поведенческите науки, които се ангажират да идентифицират икономически ефективни и мащабируеми интервенции за изграждане на търсене на ваксинация. Въпреки че значително внимание е отделено на смекчаването на проблемите с предлагането на ваксини, много по-малко усилия са посветени на решаването на проблемите с търсенето на ваксинация (СЗО 2022 г.). Екипите в консорциума на проекта „Меркурий“ оценяват портфолио от интервенции, които се различават по среда, целеви групи от населението и съотношение риск/печалба, с цел да се идентифицират онези интервенции, които най-ефективно повишават търсенето на ваксинация в голям мащаб (Kremer et al. 2021).“

Ковидовите „ваксини“ изрично се причисляват към рутинните имунизации, чийто положителен баланс на ползите и рисковете би трябвало да е извън съмнение за всички, освен за най-заблудените и радикални скептици по отношение на ваксините.

Ако се вгледате в описанието на финансираните проекти, ще получите много ясна представа накъде са насочени нещата: безпардонно в посока на манипулацията.

Има експериментална програма за борба с дезинформацията за общественото здраве от местните медии в Танзания:

„AFYA YAKO: Противодействие на дезинформацията за общественото здраве чрез местните медии в Танзания“. Партнирайки си с местни радиостанции в Танзания, които подготвят седмични програми за общественото здраве, предназначени за борба с дезинформацията, изследователите ще оценят ефекта от четиримесечна национална кампания „Afya Yako“ („Вашето здраве“ в Суахили). Инициативата ще включва радио-драма по сценарий и двустранен диалог, насърчаван чрез радиовръзка.“

Има и „мегапроучване за повишаване на броя на ваксинациите“:

„УВЕЛИЧАВАНЕ НА БУСТЕРИ В МАЩАБ: В партньорство с големи американски компании изследователите ще тестват едновременно различни тактики, предназначени да увеличат възприемането на БУСТЕРИТЕ НА КОВИД-19. Интервенциите ще включват текстови съобщения от доверени куриери, както и предложения за субсидиране на транспортните разходи до местата за ваксиниране.“

Съществува голям съвместен проект с Youtube за експериментално определяне на това как най-добре „да се помогне на хората да различават истинската от фалшивата информация и да се намали разпространението на фалшива информация в онлайн пространството“ Кое е вярно и кое е грешно, забележете, се определя от СЗО (девиз: „Ние притежаваме науката“).

Още по-перфиден е изследователският проект „Борба с дезинформацията чрез съобщения, създадени в общностите“ В рамките на този проект изследователите, в сътрудничество с Facebook и Youtube и местни „неправителствени организации“ в Бразилия, Мексико и Съединените щати, оценяват ефективността на здравната информация, „създадена от членовете на конкретна общност“, за подобряване на готовността за ваксинация и за да видят дали тя работи по-добре от посланията, използвани понастоящем от правителствените експерти и организациите за обществено здраве. Разбира се, тези послания не са разработени от платените влиятелни лица от общностите.

Не по-малко манипулативна и незачитаща свободната воля на хората е програмата „Използване на влиятелни лица за борба с дезинформацията“. В нея на „положително настроените влиятелни личности в социалните медии – високопоставени журналисти и социални активисти с относително голям брой последователи на местно ниво – ще бъдат предоставени ресурси за обучение по дигитална грамотност и проверка на фактите, както и скромно финансово възнаграждение“

Съществуват и още такива крайно съмнителни подходи, при които хора в бедни държави с ниско ниво на защита се използват като евтини или беззащитни морски свинчета за техники на манипулация.

Но наградата за най-цинична програма се присъжда на:

АТАКУВАНЕ НА МРЕЖИ ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: Интервенции за трансформиране на мрежата за намаляване на разпространението на дезинформация за здравето онлайн
(…) Акаунт в Twitter за наблюдение на здравната дезинформация ще следи непрекъснато появяващата се здравна дезинформация в англоезичния Twitter и ще доставя контрасъобщения на получателите на тази дезинформация, с цел да мотивира потребителите да премахнат източника.“

Като се имат предвид възможностите, които компютрите и изкуственият интелект предлагат още днес и ще предложат скоро, стъпката към контролиране и манипулиране на целия поток от информация на хората не е голяма. Само технократи с тоталитарни амбиции могат да не виждат никакви етични проблеми, които си струва да бъдат обсъдени, в насърчаването на използването на такива подходи на поведенческите науки.

Изборът на име за проекта на Рокфелер напълно съответства на претенцията на СЗО да бъде богоподобна и да притежава единствено единствената истина, в която обществото трябва да вярва. Меркурий е пратеникът на боговете в римската митология.

Заключение

Опиянените от власт технократи в Силициевата долина, Вашингтон и Женева трябва да бъдат спрени. Резолюцията не трябва да бъде приета в Световната здравна асамблея. Не трябва да бъде приет и договорът на СЗО за пандемиите, който в разпространения си проект съдържа сходства с резолюцията. Федералното правителство не трябва да продължава да го подкрепя. А на СЗО трябва да се забрани да налага едностранчивото си и също толкова ненаучно и благоприятно за корпорациите виждане за единствената научна „истина“ чрез манипулиране и цензура на социалните и други медии.

Първоначално публикувано на Money and More

Suggest a correction

Подобни статии