| | |

Здравеопазването се превръща в готовност за пандемии, огромни разходи и бързо внедряване на мРНК ваксини за инфекции, но може би и за всички други медицински състояния

Документи от Комисията на ЕС и правителството на САЩ

Европа и САЩ вече са се включили в глобалната програма за биологична сигурност, известна още като „готовност за пандемии“.

През март Европа публикува своя доклад за Глобалната програма за здравеопазване и в него не става дума за здраве, а за превръщането на здравето в двигател на програмата на СЗО/глобалистите. Предполагам, че това не е изненада. Но да го видя в печатен вид, с много красиви картинки, всичко изписано: е, бях изненаданa. Моля, погледнете го.

Когато изместваме фокуса върху това какво да правим, трябва да настъпи също толкова фундаментална промяна по отношение на начина, по който да го правим. Възниква нов световен здравен ред и ЕС трябва да допринесе за неговото формиране чрез по-стратегическо и ефективно участие. Глобалното управление ще изисква нов фокус за поддържане на силна и отзивчива многостранна система, в основата на която стои Световната здравна организация (СЗО), която е както устойчиво финансирана, така и отговорна и ефективна. Консенсусът следва да се постигне чрез задълбочено сътрудничество в рамките на Г-7, Г-20 и други глобални, регионални и двустранни партньори. ЕС следва да бъде двигател на съществения процес на запълване на съществуващите пропуски в глобалното управление, като се избягва дублирането и се гарантира съгласуваност на действията. Това ще изисква тясно сътрудничество с частния сектор, благотворителните организации, гражданското общество и други заинтересовани страни в подкрепа на целите на тази стратегия.

Глобална *вратичка ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЕС По-добро здраве за всички в променящия се свят

https://health.ec.europa.eu/system/files/2023- 03/international_ghs-report-2022_en.pdf

Ваксините трябва да се разработват и използват върхъ деца и възрастни, особено в Африка

Подкрепя разширеното използване на ваксини срещу детски болести и все повече в подкрепя здравето на възрастните, включително като продължи силната си подкрепа за Gavi3 – Алиансът за ваксини, който помага за увеличаване на справедливото и устойчиво използване на ваксините. Гарантиране на разработването и използването на иновативни ваксини, лечения и диагностика за нови, широко разпространени или пренебрегвани инфекциозни и незаразни болести, включително чрез финансиране от програма „Хоризонт Европа“ и Глобалното партньорство за здравеопазване между ЕС и Африка за клинични тествания в Европа и развиващите се страни (EDCTP3)“ за научни изследвания, изграждане на капацитет и укрепване на регулаторната среда в Африка на юг от Сахара.

РЪКОВОДЕН ПРИНЦИП 7. Укрепване на капацитета за превенция, готовност и реакция и ранно откриване на заплахи за здравето в световен мащаб. Ковид-19 показа значението на стабилния капацитет за готовност и реагиране и адекватното финансиране за спасяване на човешки живот. Пандемията също така показа, че изразходването на милиарди би спасило трилиони.

Ковид-19 показа значението на стабилната готовност и капацитет за реагиране и адекватното финансиране за спасяване на човешки живот.

Изразходването на милиарди би спасило трилиони.

От съществено значение ще бъде да се осигури устойчиво финансиране на СЗО и да се инициират иновативни начини за запълване на пропуските, като например Пандемичния фонд, чиито основни донори са Комисията и някои държави-членки на ЕС.

СЗО е незаменимият крайъгълен камък на многостранната здравна система.

Следните насоки на действие ще бъдат приоритизирани:

Търсене на официален статут на наблюдател на ЕС с пълни права на участие като първа стъпка към пълноправно членство в СЗО. Да допринесе за повишаване на устойчивостта на финансирането на СЗО в съответствие с решенията на 75-ата Световна здравна асамблея до 2030-2031 г. Да продължи реформата на СЗО с цел укрепване на нейното управление, ефективност, отчетност и прилагане на правилата в съответствие с нейния характер, който се определя от членовете. Засилване на фокуса на СЗО върху нейната нормативна роля в области от глобално значение, като се започне с укрепване на Международните здравни правила и бъдещо споразумение за пандемиите до 2024 г., и се проучат други области като управление на здравните данни и работната сила. Засилване на сътрудничеството със СЗО на централно и регионално европейско равнище, като се използват гореспоменатите механизми за картографиране, за да се осигури по-голямо съответствие между приоритетите на ЕС и СЗО. Тези общи цели ще направляват значителния доброволен принос на ЕС към СЗО. През 2020 г. и 2021 г. доброволните вноски на Комисията са четвъртите по големина като цяло, а ЕС и неговите държави членки осигуряват повече от 20 % от бюджета на СЗО, като са най-големият вносител®

Защо това се налага първо на Европа?

  • Съществуването на Европейския съюз вече накърни националния суверенитет – Здравеопазването се регулира от щатите съгласно Конституцията, а не от федералното правителство в САЩ
  • По-голямата част от Западна Европа не позволява на гражданите да притежават оръжие
  • Западноевропейците са се доверявали повече на правителствата си по време на пандемията, отколкото американците
  • САЩ имат по-ниски отчетени нива на ваксинация срещу Ковид, отколкото цяла Западна Европа

Защо Глобалната програма за биосигурност е толкова важна за международните властови елити? Предложените изменения на МЗП и Договора за пандемиите им дават следното:
1. Повод държавите да вземат назаем много милиарди долари, да ги похарчат за продукти, които им носят печалба, а също и да получат огромни комисиони.
2. Основание за провеждане на биологично наблюдение и за събиране и разкодиране на геномите на населението на света с цел потенциална печалба и потенциален контрол.
3. Основание за изискване на цифрови паспорти/лични карти за ваксини, които да бъдат последвани от цифрови пари, което да донесе изключителни печалби и пълен контрол
4. Причина за намеса в селскостопанските дейности, риболова и преработката на храни, като същевременно се твърди, че се работи в полза на продоволствената сигурност и устойчивост; подобно на правителствената намеса в енергийния сектор 5. Възможност за преместване на населението с цел „защита“ на биоразнообразието и екосистемите и за ограничаване на земеделието, минното дело, промишленото производство или?
6. правото да се налага масово цифрово наблюдение, цензура и налагане на единен разказ на СЗО за общественото здраве в световен мащаб – осигуряващ окончателен контрол върху информацията

Но после се натъкнах на този американски документ от 2021 г., подписан от Ерик Ландър (тогава помощник на президента по въпросите на науката и технологиите) и Джейк Съливан, все още съветник по националната сигурност.

Американска готовност за пандемии: Трансформиране на нашите способности

Септември 2021 г

Те приравняват широката инициатива на американското правителство за готовност за пандемии с програмата „Аполо“ (мисията до Луната). Това беше ли грешка? Защото мисията „Аполо“ не изсмука ли тонове пари, но вместо това се озова в студиото, където я засне Стенли Кубрик, за да измами нас, лековерните американци?

Дали Ландър и Съливан (или който и да е друг автор на този доклад) ни подсказаха, че предвидената от тях „биологична готовност“ ще изсмуче много пари, но няма да доведе до нищо?

Не знам дали сме ходили на Луната, или не. Но като гледах астронавтите на пресконференцията при завръщането им на Земята, бях убеден, че те по-скоро се срамуват от представянето си, отколкото тържествуват. Гледайте го.

Финансирането, което се изисква в този доклад за готовност за пандемия, е малко над 65 млрд. долара. Трябва да се изразходват в продължение на 7-10 години. Но както ви показах преди 2 дни, бюджетът на президента до Конгреса изисква 20 млрд. долара за следващата финансова година за биоподготовка. Цената се е повишила.

Най-голямото перо са ваксините: 24,2 милиарда долара.

Това е цитат:

Разработването на технологията за мРНК ваксини и други „програмируеми платформи“ – благодарение на повече от десетилетие предвидливи инвестиции от страна на публичния и частния сектор – промени играта. мРНК ваксините съкратиха времето, необходимо за разработване и тестване на ваксини, до рекордните 314 дни – много по-малко от предишните ваксини, които отнемаха няколко години. Освен това те се оказаха изненадващо ефективни срещу Ковид-19.

Още един цитат от доклада, за да се оправдае „харченето на милиарди, за да се спестят трилиони„, който е дословен от доклада на ЕС, посочен по-горе, и от някои американски документи:

В допълнение към защитата на живота на американците, годишните инвестиции са силно оправдани от икономическа гледна точка: Ако големи пандемии, подобни на Ковид-19, които струват на САЩ около 16 трилиона долара, се появяват с честота на всеки 20 години, годишното икономическо въздействие върху САЩ ще бъде 800 милиарда долара годишно. Дори при по-леки пандемии годишните разходи вероятно ще надхвърлят 500 млрд. долара

Освен това има и този график за ваксините, който е идентичен с плана на CEPI (Гейтс и Фарар са основните създатели на CEPI) – ваксините да се предоставят на населението толкова бързо, че да няма време за тестването им върху хора. За 130 дни те планират да имат достатъчно ваксини за всеки американец. Страхотно, а? Не, това е страшно.

Цел на ваксините: Да има възможност за бързо създаване на ефективни ваксини срещу всяко семейство вируси.
(1.1) Проектиране, тестване и разрешаване на ваксини. Да се даде възможност за проектиране, тестване и преглед на безопасна и ефективна ваксина срещу всеки човешки вирус в рамките на 100 дни след признаването на потенциална възникваща пандемична заплаха.
(1.2) Производство на ваксини. Предоставяне на възможност за производство на достатъчно количество ваксини за цялото население на Съединените щати в рамките на 130 дни и за световното население в рамките на 200 дни след признаването ѝ за потенциална нововъзникваща пандемична заплаха.
(1.3) Разпространение на ваксината. Да се даде възможност за бърза и лесна доставка на ваксини до всяка точка на света, като се елиминират сложните изисквания за транспортиране и съхранение, и да се даде възможност за разпределено производство.
(1.4) Прилагане на ваксини. Да се даде възможност за бързи, широкомащабни кампании за ваксиниране, като се опрости прилагането на ваксините – например, като се замени необходимостта от стерилно инжектиране с кожни пластири и назални спрейове и необходимостта от многократни дози с формулация, освобождавана във времето.
(1.5) Адаптиране на ваксината. Разработване на начини за бърза адаптация, тестване и преглед на модифицирани ваксини, за да са в крак с промените във вируса.

Сега вече знаете какво планират. Намираме се едва във втория етап на една много голяма битка за телесната ни неприкосновеност и много други права и свободи, да не говорим за собствеността ни. Който е предупреден е по-малко уязвим!

Първоначално публикувано вбюлетина COVIDна Мерил

Suggest a correction

Подобни статии