| | |

Ето как глобалистите възприемат нелогични концепции и ги превръщат в стълбове на нашата култура, например, че здравето зависи от биоразнообразието на планетата

Пример от Програмата на ООН за околната среда. Планът е разработен за утвърждаване на идеята, че здравето и биоразнообразието са неразривно свързани – за да се прокара програмата „Едно здраве“, както е посочено по-долу.

Важно е да се разбере как глобалистки организации като ООН, СЗО и Световния икономически форум са взели концепции, с които всички са съгласни, като например необходимостта от опазване на околната среда, предотвратяване на изчезването на видовете, здравословна храна и подобряване на селскостопанските ни практики, и са ги изкривили, за да наложат собствения си дневен ред.

Ето един пример – само преди няколко години глобалистите решиха, че „биоразнообразието“ трябва насилствено да се преплете със здравето. С декрет съображенията, свързани с биоразнообразието, трябваше да бъдат включени в програмата „Едно здраве“. И Конференцията на страните, в точка 1 долу: „признава значението на екосистемните подходи за осигуряване на многобройни ползи за човешкото здраве и благосъстояние“. Това беше първата стъпка.

След това трябваше да намерят някакъв научен начин да свържат двете неща, така че трябваше да бъдат създадени научнообосновани показатели. 2. (a)

След това трябваше да се разработят „целенасочени подходи за изпращане на съобщения относно интегрирането на биоразнообразието в здравния сектор“. 2. (b)

На следващо място трябваше да бъде изготвен и разработен „глобален план за действие за интегриране на връзките между биоразнообразието и здравеопазването в националните политики, стратегии, програми и отчети“. 2. (c)

В този документ от 35 страници се разказва какво е било направено за постигане на тяхната цел. Ето кратък преглед на страница 1:

Малко по-нататък във въведението на този документ можете да прочетете следното:

В раздел III се контекстуализира значението на подхода „Едно здраве“, наред с други холистични подходи, и признаването на взаимовръзките между биоразнообразието и здравето в контекста на пандемията Ковид-19 и необходимостта от намаляване на риска от бъдещи зоонозни пандемии. В раздел IV е представена проектопрепоръка за разглеждане от помощния орган за научни, технически и технологични съвети. Проектът на глобален план за действие за интегриране на връзките между биоразнообразието и здравето в националните политики, стратегии, програми и отчети се намира в приложението по-долу.

В самия край на документа са изложени посланията, които те искаха да забият в мозъка на всички. Вярно ли е някое от тях? Както обяснявам в диалога си с Джеймс Корбет в предаването „Добро утро, CHD“ (телевизия) на 8 април, за глобалистите е абсолютно необходимо, за да оправдаят посегателствата си върху нашата земя, селското стопанство, лова и риболова, хората да останат убедени, че пандемиите се появяват от контакти с дивата природа, а не от лабораториите. Освен това изглежда, че глобалистите искат да контролират достъпа ни до храна. И затова толкова много хора продължават да твърдят това, въпреки че няма никакви доказателства в негова подкрепа. Вижте посланията за извличане на полза от биоразнообразието от края на документа, по-долу.

Ковид-19 и мерки за възстановяване

(а) Пандемията Ковид-19 допълнително подчерта значението на връзката между хората и природата. Макар че връзката между биоразнообразието и инфекциозните заболявания е сложна, ясно е, че загубата и деградацията на биоразнообразието подкопава мрежата на живота и увеличава риска от пренасяне на болести от дивата природа върху хората;
(б) Общите планове за възстановяване след Ковид-19, и по-специално плановете за намаляване на риска от бъдещи епидемии, трябва да отидат по-напред от ранното откриване и контрол на огнищата на болести, като дадат приоритет на превантивните действия, а не на реакциите към възникващите проблеми;
(в) Усилията за опазване на биологичното разнообразие и консервация на всички нива (гени, видове и екосистеми) повишават устойчивостта, като намаляват рисковете от тежки смущения, причинени от изменението на климата и разпространението на патогени, които могат да доведат до глобални пандемии;66
(г) Намаляването на системните фактори и антропогенните [терминът означава причинени от човека, но авторите не искат читателите да разберат същността им] въздействия в нововъзникващите огнища на болести може да намали риска от пандемии, да защити биологичното разнообразие и екосистемните услуги.67 [Какво представляват екосистемните услуги?]. Пандемията Ковид-19 подчерта рисковете за здравето, произтичащи от цената на бездействието и продължаващата деградация и загуба на екосистеми;
(д) Рискът от бъдещи пандемии може да бъде намален и чрез по-интегриран, междусекторен и включващ биоразнообразието подход „Едно здраве“, който изгражда здравето и устойчивостта на хората и екосистемите в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие;
(е) съществуват много възможности за отговор на Ковид-19, включително както краткосрочни мерки за стимулиране, така и по-дългосрочни подходи за „по-добро възстановяване„, принос към устойчивото развитие и намаляване на риска от бъдещи пандемии.


Ключови послания от семинара „Биоразнообразие и пандемии“ на Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги68


(а) Пандемиите възникват от микробното разнообразие, което се среща в природата;
(б) Човешките екологични нарушения и неустойчивото потребление стимулират риска от пандемии;
(в) Намаляването на антропогенните глобални промени в околната среда МОЖЕ да намали риска от пандемии;
(г) Промяната в земеползването, разширяването на селското стопанство и урбанизацията са причина за повече от 30 % от случаите на възникване на болести;
(д) Търговията и консумацията на диви животни е глобално значим риск за бъдещи пандемии;
(е) Настоящите стратегии за готовност за пандемии са насочени към контрол на болестите след тяхното възникване. Тези стратегии често разчитат на биоразнообразието и могат да го засегнат;
(ж) Излизането от епохата на пандемиите изисква политически варианти, които насърчават трансформационната промяна към предотвратяване на пандемиите:
(i) Механизми за създаване на благоприятни условия;
(ii) Политики за намаляване на ролята на промените в земеползването за появата на пандемии;
(iii) Политики за намаляване на появата на пандемии, свързани с търговията с диви животни;
(iv) Преодоляване на критичните пропуски в знанията;
(v) Насърчаване на ролята на всички сектори на обществото да участват в намаляването на риска от пандемии.

Световният икономически форум също насърчава тези погрешни теории и планове за действие.

Ръководителят на Програмата на ООН за околната среда повтаря същите погрешни теории.

Това прави и любезният Тони Фаучи. Ако сте се съмнявали в истинността на тези концепции, надявам се чичо Тони, кръстникът на световното здравеопазване, да ги разсее.

Тони знае, че лабораториите, които е финансирал, са разработили Ковид или части от Ковид, но се е вкопчил в историята за кучето енот, за да се предпази и да прокара глобалния дневен ред. 6 април 2023 г. Можете да гледате видеото тук:

Моля, споделете тази информация с всички, които познавате. Благодаря ви.

Първоначално публикувано в бюлетина COVID на Мерил

Suggest a correction

Подобни статии